Napriek tendencii väčšiny ľudí považovať svoje telo za samozrejmosť a dokonca akúsi príťaž, je práve naše fyzické telo prvým z darov, ktorý si najmenej vážime a nechceme za neho prevziať zodpovednosť. Druhým je veľmi často diskutovaná slobodná vôľa.

rhythm-of-the-heart

Snáď sa všetci zhodneme na tom, že pobyt na tejto Zemi je za účelom progresu, a ako účastníci potrebujeme bezpodmienečne niekoľko prostriedkov na svoje vzdelávanie. Tým prvým je spoločný dorozumievací jazyk, pomocou ktorého si môžeme predávať poznatky. Potrebujeme čo najvhodnejšie miesto, kde nás budú vyučovať a kde môžeme praxovať. Potrebujeme vhodnú učebnú látku, podávanú zrozumiteľným spôsobom v prijateľnom rozsahu. A dôležitým faktorom je lektor/učiteľ, teda ten, kto nám dokáže dôverne, zrozumiteľne, trpezlivo a nezaujato sprostredkovať potrebné učivo. Všetky tieto atribúty lektora/učiteľa sú dôležité, ale každý sprostredkováva látku spôsobom jemu najbližším. Žiadaný zlom v živote každého z nás je stať sa postupne takýmto učiteľom sám sebe, a to napríklad preto, aby sme dokázali prijať a spracovať konfrontáciu s vonkajším učiteľom. Tým môže pre niekoho byť fyzická osoba – konkrétny človek a/alebo interakcie s najbližším okolím, vhodná literatúra, pre vnímavejších jemnohmotný svet. Teda postupne sa "vynoria" dva druhy učiteľov – vonkajší a vnútorný. V prípade, ak študent ešte nemá rozvinutého svojho vnútorného učiteľa, má mu ten vonkajší pomôcť nájsť mu k nemu cestu. Princípom je, aby sa človek stal samostatným a tak mohol sdieľať seba s druhými.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že väčšina systémov začína hľadať vnútorného učiteľa najsamprv cez ovládanie fyzického tela, rôznych cvičení na odstránenie hrubých blokov pomocou fyzického pohybu, postupne vizualizácie, dýchacích a koncentračných postupov. Je to potrebné na zvýšenie vnímavosti voči sebe, svojim potrebám, a konečne na to, aby sme začali počuť rytmus vesmíru v sebe a vo svojom okolí.

rhythm-of-the-heart

Schopnosť prispôsobenia sa, typ osobnosti, navyknuté reakcie, nevhodné stereotypy ( v zmysle pre nás efektívneho výsledku) sú jasne prejavené na fyzickom tele, spôsobe chôdze, dýchaní, mimike, gestách atď. Cez schopnosť počúvať a pozorovať svoje telo, meniť jeho pohybové stereotypy a rozširovať jeho akčný rádius si dokážeme uvedomiť ako sa „otláča“ myslenie, emócie, strava atď. na jeho štruktúre. Tak sa aj slová ako „od-pustenie“ a strach stanú pociťovaným faktom, veľmi konkrétnym pocitom, o ktorom nás nikto nemusí presviedčať, že má na náš život veľký vplyv.

Nie je to zadarmo a nie je to hneď - a to ani nie tak z hľadiska nemožnosti, ako skôr kvôli našej vrodenej neochote vzdávať sa starých, i keď väčšinou už nefunkčných, zvykov. Je to proces.

=> ale sme spolutvorcami a teda môžeme ovplyvniť priebeh